Vydržanie vlastníckeho práva k rodinnému domu

Otázka:

Dobry den

Od roku 1989 užívam rodinný dom, ktorého vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo. Dom je postavený na nevysporiadanom pozemku. Je možné získať tento rodinný dom do osobného vlastníctva vydržaním podľa § 134 Občianskeho zákonníka, zákon 64/1964 Z.z.???

Rodinný dom s príľahlým pozemkom dokázateľne obývam nepretržite už 24 rokov.

Za skoru odpoveď vopred ďakujem


Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom vydržania vlastníckeho práva k rodinného domu Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podmienky vydržania sú upravené v § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

Podľa tohto ustanovenia Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že podmienkami, ktoré musia byť naplnené pre to, aby mohlo dôjsť k vydržaniu rodinného domu (nehnuteľnosti), sú:

  1. Spôsobilosť predmetu vydržania (nie je uvedená priamo v citovanom ustanovení, avšak platí, že vecou spôsobilou k vydržaniu nemôže byť napr. vec, ktorá môže byť iba vo vlastníctve štátu - nerastné bohatstvo, jaskyne a pod.)
  2. Oprávnenosť držby
  3. Trvanie oprávnenej držby po zákonom stanovený čas, t. j. v prípade nehnuteľnosti 10 rokov.

Vo Vašom prípade sa nám javí problematickým práve splnenie podmienky podľa písm. b). Pokiaľ chcete vec vydržať, musíte byť jej tzv. oprávneným držiteľom. Podľa § 130 ods. 1 OZ „Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.“

Oprávnená držba je faktické ovládanie veci spojené s vôľou nakladať s touto vecou ako so svojou, v dobrej viere, že držiteľovi táto vec patrí. Aj v zmysle ustálenej judikatúry platí, že vydržať vlastnícke právo môže len oprávnený držiteľ, t. j. ten, kto s vecou nakladá ako so svojou a je so zreteľom na všetky okolnosti v dobrej viere, že mu vec patrí. Inými slovami, držiteľ sa musí k veci správať tak, ako keby bol jej vlastníkom, a musí byť v dobrej viere, že tomu tak naozaj je. Pokiaľ ide o dobromyseľnosť, je to samozrejme vnútorný psychický stav človeka, ktorý nemožno dokázať priamo, preto sa skúma len z vonkajších okolností, z toho, či objektívne mohol alebo nemohol mať držiteľ veci pochybnosť o tom, že vec, ktorú drží (užíva) mu vlastnícky patrí. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR R 8/1991 „tvrdenie držiteľa o tom, že mu vec patrí, a že s ňou nakladal ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých sa dá usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné.“

Ak, ako píšete, viete o tom, že vlastníkom rodinného domu je Poľnohospodárske družstvo, podľa nášho názoru to vylučuje, aby ste boli dobromyseľným držiteľom tohto rodinného domu na účely vydržania. Máme za to, že nemôžete zároveň mať vedomosť o tom, kto je vlastníkom veci a zároveň byť v dobrej viere, že Vám táto vec vlastnícky patrí. Za účelom splnenia podmienky oprávnenej držby by ste museli preukázať, že existoval dôvod, právny titul, na základe ktorého ste si dôvodne, po celých minimálne 10 rokov trvania držby, mysleli, že ste vlastníčkou tohto rodinného domu, a objektívne ste nemohli mať pochybnosť o tom, že tomu tak naozaj je. Vo svojej otázke však takéto dôvody neuvádzate, naopak uvádzate, kto je vlastníkom rodinného domu, preto z toho vyvodzujeme záver, že pre úspešné vydržanie v tomto prípade chýba splnenie podmienky oprávnenosti držby.

Pokiaľ existujú ďalšie informácie, či relevantné skutočnosti, ktoré ste neuviedli, a mohli by mať v tomto smere právny význam, odporúčame Vám obrátiť sa osobne na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

01.05.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje