Započítanie materskej a rodičovskej dovolenky do odbornej pedagogickej praxe na účely atestácie

Otázka:

Dobrý deň.
Ja sa chcem opýtať.
Manželka je učiteľkou už 9 rokov.
Počas svojej pedagogickej činnosti bola dva krát na materskej dovolenke. Chce sa prihlásiť na atestačnú skúšku.
Musí mať však k 31.12.2011 5 rokov pedagogickej činnosti. Zamestnávateľ jej priznal k 31.12.2011-- 4 roky a 264 dní pedagogickej činnosti. Do pedagogickej činnosti jej zarátal aj náhradné doby ( PN, pracovný úraz, doprovod rodinného príslušníka k lekárovi, ... - § 144a ods.1 písmeno a/ Zákonníka práce ). Nezarátal jej čas materskej podľa § 166 ods.1 do pedagogickej činnosti.
Môže jej zamestnávateľ do pedagogickej činnosti zarátať aj čas materskej dovolenky podľa § 166 ods.1 Zákonníka práce, keď sa toto obdobie berie na základe toho istého zákona , ako výkon práce?
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom započítania pedagogickej činnosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Máme za to, že je potrebné vychádzať zo znenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa § 6 tohto právneho predpisu je nutné rozlišovať tzv. odbornú prax (v prípade pedagogického zamestnanca teda pedagogickú činnosť, prax) a tzv. započítanú prax. Započítanú prax tvorí:

a. odborná prax,

b. prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa;

c. tzv. náhradné doby.

Započítaná prax je kľúčová pre účely odmeňovania a do tejto započítanej praxe sa započítava podľa § 6 ods. 4 písm. c) zákona ako náhradná doba aj čas starostlivosti o dieťa zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky.

Avšak pokiaľ ide o odbornú prax rozhodujúcu na účely atestácie, tou sa podľa ods. 3 § 6 zákona rozumie „súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa“. V prípade pedagogického zamestnanca je odbornou praxou pedagogická prax, definovaná v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako "súhrn pracovných činností, vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku."

Materská a rodičovská dovolenka je náhradnou dobou, ktorá sa v zmysle zákona zarátava do započítanej praxe, nie však do odbornej praxe. Preto podľa nášho názoru nie je možné čas materskej a rodičovskej dovolenky zarátať do pedagogickej činnosti na účely splnenia podmienky pre atestáciu.

Máme teda za to, že zamestnávateľ Vašej manželky vychádzal z vyššie uvedeného. Podľa nášho názoru nie je v tomto smere rozhodujúcim právnym predpisom Zákonník práce definujúci výkon práce, ale zákon č. 553/2003 Z. z.

V každom prípade, pokiaľ máte napriek tomu pochybnosti o tom, či postupoval zamestnávateľ správne, odporúčame Vám obrátiť sa so žiadosťou o vysvetlenie na príslušné oddelenie zamestnávateľa.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

15.04.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

15

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje