Práca nadčas - mzdové zvýhodnenie, poskytnutie náhradného voľna

Otázka:

prosím, Vás chcela som sa informovať ak by to bolo možné, či nám môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas počas inventúry bez náhrady mzdy, voľna aj bez poskytnutia stravného lístku

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne práce nadčasa zaujímame nasledovné stanovisko:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) obmedzuje oprávnenie zamestnávateľa jednostranne naradiť zamestnancovi výkon práce nadčas len na určité prípady. Podľa § 97 ods. 7 ZP „Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.“ Pravdepodobne môžeme pripustiť, že potreba vykonania inventúry je okolnosťou spojenou s prechodnou a naliehavou zvýšenou potrebou práce.

Výkon práce nadčas je včak v zásade povinne odplatný. V zmysle § 121 ods. 2 ZP „Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; v tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce nadčas, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa prvej vety.“

Podľa odseku 2 tohto ustanovenia ZP „Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne. Zamestnávateľ, ktorý nemá v kolektívnej zmluve dohodnutý okruh zamestnancov podľa prvej vety, môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom, so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé, metodické alebo obchodné činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas podľa odseku 1 a nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.“

Práca nadčas teda v zásade musí byť kompenzovaná mzdovým zvýhodnením, prípadne udelením náhradného pracovného voľna. Zákonník práce však pozná z tejto zásady dve výnimky, a to:

  1. Prípad, kedy zamestnávateľ dohodol v kolektívnej zmluve okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť, že práca nadčas bude zohľadnená už vo výške mzdy: ak uvedené zamestnávateľ dohodol a spadáte do daného okruhu zamestnancov, nie je povinný Vám poskytnúť mzdové zvýhodnenie, resp. náhradné voľno.
  2. Prípad, kedy zamestnávateľ písomne odhodol, že vo výške mzdy bude zohadnená práca nadčas; túto dohodu však môže zamestnávateľ uzavrieť len písomne a len s vedúcim zamestnancom alebo so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé, metodické alebo obchodné činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení. Tejto chrakteristike zodpovedajú pracovné pozície 5. a 6. stupňa náročnosti práce podľa prílohy č. 1 k Zákonníku práce.

Ak je toto Váš prípad, zamestnávateľ rovnako nemá povinnosť poskytnúť Vám mzdové zvýhodnenie, resp. náhradné voľno.

Ak však nespadáte ani do jednej z uvedených výnimiek, zamestnávateľ je povinný poskytnúť Vám za výkon práce nadčas mzdové zvýhodnenie, resp. je povinný udeliť Vám po dohode s Vami náhradné voľno.

Odporúčame Vám obrátiť sa priamo na zamestnávateľa a upozorniť ho na túto jeho povinnosť. Váš nárok je právne vymáhateľný aj žalobou podanou na súde podľa § 80 ods. b) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. V tom prípade Vám však už odporúčame obrátiť sa na advokáta, ktorý Vás v danom spore bude vedieť kvalifikovane zastupovať a poradiť Vám vzhľadom na všetky okolnosti prípadu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

30.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje