Výpoveď po návrate z rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobry den.V decembri 2011 mi konci rodicovska dovolenka a uz v septembri 2011 by som sa chcela vratit do prace. Pracujem v skolskom zariadeni, kde je presny pocet tabulkovych miest, urcenych zriadovatelom.Pred nastupom na matersku dovolenku som tam pracovala styri roky. Mam zmluvu na dobu neurcitu.Na moje miesto na zastupovanie prijali pani, ktorej po roku riaditelka zmenila zmluvu na dobu neurcitu.Teraz mi riaditelka tvrdi, ze dalsie tabulkove miesto jej nedaju, takze ona sa este musi rozhodnut, ktoru z nas prepusti, pracovat tam moze iba jedna. Mam podla novely zakonnika prace narok vratit sa na moje pracovne miesto bez toho, aby mi hned na druhy den dala vypoved? V akom pripade mi moze dat vypoved? Velmi Vam dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne výpovede z pracovného pomeru zaujímame nasledovné stanovisko:

Po návrate z rodičovskej dovolenky sa na Vás budú vzťahovať ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) o skončení pracovného pomeru.

Zamestnávateľ môže s Vami jednostranne ukončiť pracovný pomer výpoveďou, a to teoreticky aj „na druhý deň“ po návrate z rodičovskej dovolenky, avšak len z dôvodov taxatívne vymedzených v § 63 ods. 1 ZP, a to:

a.       Ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo jeho časť,

b.      Ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

c.       Ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d.      Ak zamestnanec

1.       nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce

2.       prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP

3.       nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4.       neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e.      Ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Z nijakých iných dôvodov Vám zamestnávateľ výpoveď z pracovného pomeru dať nemôže. Teoreticky by do úvahy prichádzal výpovedný dôvod podľa písm. b) a to organizačné zmeny u zamestnávateľa, v dôsledku ktorých by ste sa stali nadbytočnou. Medzi najfrekventovanejšie organizačné zmeny patrí zrušenie pracovného miesta. Avšak zo znenia Vašej otázky vyplýva, že riaditeľka neplánuje pracovné miesto zrušiť, ale ponechať. Výpovedný dôvod spočívajúci vo Vašej nadbytočnosti teda nebude daný, ak pracovné miesto nebude zrušené a bude na ňom pracovať iná zamestnankyňa. Pre Vás platí, že podľa § 157 ZP „Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre odborovú organizáciu, po školení alebo po skončení mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby alebo zamestnankyňa (zamestnanec) po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1) alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo karantény (karanténneho opatrenia), je zamestnávateľ povinný zaradiť ich na ich pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí ich zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

S účinnosťou od 1. apríla 2011 bude predmetné ustanovenia ZP novelizované a bude znieť takto:

§ 157 ods. 1 ZP: „Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1, a zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1.“

§ 157 ods. 2 ZP: Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.“

Princíp ochrany zamestnancov po návrate z rodičovskej dovolenky sa teda ani po novelizácii ZP nezmení. Na svoje predošlé pracovné miesto, ak nebude zrušené a práca na ňom sa naďalej vykonáva, máte teda zákonný nárok. Zamestnávateľ by si mohol vybrať, ktorú z dvoch zamestnankýň prepustí iba v prípade, ak by šlo o dve pracovné miesta, z ktorých sa v rámci organizačných zmien rozhodol ponechať iba jedno a druhé zrušiť. V tom prípade je výlučne v jeho kompetencii rozhodnúť sa, ktorú z dvoch zamestnankýň prepustí. Avšak zo znenia Vašej otázky vyplýva, že ide o jedno pracovné miesto, na ktorom po dobu Vašej rodičovskej dovolenky pracovala nová zamestnankyňa.

Vzhľadom na vyššie uvedené máme za to, že výpovedný dôvod vo Vašom prípade nie je daný. Odporúčame Vám znova sa obrátiť na Vášho zamestnávateľa a požiadať ho o objasnenie organizačných zmien, ktoré plánuje a uvedenie výpovedného dôvodu, ktorý voči Vám zamýšľa uplatniť. V prípade, ak Vám zamestnávateľ v rozpore so zákonom dá výpoveď, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta za účelom právneho zastupovania v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

23.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje